پس زمینه مهرگان پرینت

درباره چاپ و گرافیک مهرگان

با بیش از 31 سال تجربه

Caring for the growing needs of our community.

99+Expert Personals
37+Years of Exprience
18kSatisfy Customers

مهارت و تجربه

در خدمت شماست

  تجربه مهرگان پرینت
  تجربه مهرگان پرینت

  Good communication

  90

  Organizational and clerical

  80

  Medical knowledge

  95

  Customer service

  87

  نظرات مشتریان و همکاران

  هدف ما به جا گذاشتن خاطره ای خوب برای شماست